Przeglądy techniczne

Przeglądy okresowe budynku (półroczne, roczne i pięcioletnie)

Protokoły okresowych kontroli określają stan techniczny elementów budynku objętych kontrolą, rozmiar zużycia lub uszkodzenia poszczególnych elementów, zakres niezrealizowanych robót remontowych zaleconych w protokołach z poprzednich kontroli oraz zakres robót remontowych i kolejność ich wykonania.

Okresowe kontrole oraz protokoły pokontrolne powstają z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa i wykonywane są przez osoby do tego uprawnione.

Do każdego protokołu załączamy dokumentację zdjęciową wykonaną podczas wizji oraz aktualne uprawnienia pracownika wykonującego kontrolę. Dzięki temu mają Państwo pewność, że kontrola została przeprowadzona przez osobę do tego uprawnioną. Nasze protokoły charakteryzują się szczególną starannością, dzięki czemu mogą być użytecznym narzędziem do planowania inwestycji oraz stanowić podstawę do podjęcia decyzji o zakresie i terminie prac remontowych bądź modernizacyjnych.

Naszym Klientom proponujemy opracowanie kalendarza przeglądów dostosowanego do indywidualnych potrzeb Właściciela lub Zarządcy. W kalendarzu uwzględniane są ustawowe terminy realizacji kontroli. Pomagamy także w prowadzeniu książki obiektu budowlanego.

Zapraszamy do współpracy:

  • samorządy gminne, powiatowe i wojewódzkie,
  • biura i pośredników nieruchomości,
  • deweloperów,
  • prywatnych inwestorów,
  • spółdzielnie mieszkaniowe,
  • właścicieli i zarządców wspólnot mieszkaniowych,
  • organy administracji budynków użyteczności publicznej,
  • placówki oświatowe,
  • osoby fizyczne, których budynki objęte są obowiązkiem okresowej kontroli.

Każdorazowo przygotowujemy ofertę cenową opracowaną indywidualnie na podstawie zakresu i mnogości elementów kontroli oraz w oparciu o powierzchnię lub kubaturę budynku.

Po przeanalizowaniu otrzymanych do Państwa danych możemy w krótkim czasie przedstawić atrakcyjną ofertę cenową.