Kierowanie budową

Nadzory budowlane (Kierownik Budowy/Robót oraz Inspektor Nadzoru Inwestorskiego/Autorskiego)

Kierownik Budowy 

Każda inwestycja wymagająca uzyskania pozwolenia na budowę musi być prowadzona zgodnie z przepisami zawartymi m.in. w Prawie Budowlanym. Ustawa ta nakłada na Inwestora obowiązek powierzenia kierownictwa budowy osobie z odpowiednimi uprawnieniami tj. Kierownikowi Budowy. Zatrudniony Kierownik Budowy jest zawsze odpowiedzialny przed Inwestorem oraz nadzorem budowlanym za dopełnienie obowiązków nałożonych przepisami Prawa Budowlanego. Do kierowania budową niezbędne są odpowiednie uprawnienia konstrukcyjno-budowlane potwierdzone decyzją organu samorządu zawodowego. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę Inwestor ma obowiązek zgłosić zamiar rozpoczęcia robót, tym samym wskazując Kierownika Budowy oraz złożyć jego oświadczenie o przyjęciu tej roli.

Nasza firma zapewnia usługi doświadczonego Kierownika Budowy z odpowiednimi uprawnieniami, który przyjmuje na siebie obowiązek obecności na placu budowy od początku do końca trwania procesu inwestycyjnego oraz podejmowania decyzji o poprawności wykonanych prac w kolejnych etapach inwestycji.

Podstawowy zakres obowiązków Kierownika Budowy obejmuje:

 • sporządzenie planu BIOZ,
 • przejęcie od Inwestora placu budowy,
 • zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu,
 • zorganizowanie budowy,
 • kierowanie budową w sposób zgodny z projektem budowlanym i wykonawczym oraz pozwoleniem na budowę, polskimi normami oraz przepisami m.in. techniczno-budowlanymi i BHP,
 • prowadzenie dokumentacji budowy (wpisy do dziennika),
 • koordynowanie działaniami w sposób zapewniający przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania robót budowlanych,
 • zgłaszanie inwestorowi do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robót budowlanych,
 • przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego,
 • wykonywanie wszelkich innych prac uzgodnionych na etapie podpisywania umowy.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego 

Zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane Inspektor Nadzoru Inwestorskiego i Kierownik Budowy to funkcje rozdzielne – ta sama osoba nie może pełnić obydwu funkcji. Przepisy prawa budowlanego przewidują, że Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może zostać ustanowiony dobrowolnie  przez Inwestora lub obligatoryjnie, jeśli robot są szczególnie skomplikowane lub z uwagi na warunki gruntowe (m.in. przy budowie obiektów użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego o kubaturze 2 500 m3 i większej; wpisanych do rejestru zabytków; budynków i budowli wysokości nad terenem 15 m i większej, czy budowli mostowych).

Ustanowienie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na budowie pozwala Inwestorowi zabezpieczyć swoje interesy związane z budową. Rola ta polega na nadzorze nad Wykonawcą robót podczas procesu budowlanego, bowiem Inspektor Nadzoru Inwestorskiego pełni rolę kontrolną nad Kierownikiem Budowy i ogranicza ryzyko nienależytego wykonania robót budowlanych przez Wykonawcę.

Nasza firma zapewnia usługi doświadczonego Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, który w rzetelny sposób może reprezentować interesy Inwestora związane z budową oraz przyjmie na siebie obowiązek dokonania obiektywnej i niezależnej kontroli.

Do zakresu obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego należy:

 • reprezentowanie interesów Inwestora związanych z budową,
 • dbałość o rzetelne i zgodne z zasadami wiedzy technicznej wykonanie budowy,
 • kontrola działań Kierownika Budowy lub kierownika robót budowlanych,
 • zlecenie działań odnotowanych w dzienniku budowy,
 • domaganie się dokonania stosownych poprawek przez Kierownika Budowy lub kierownika robót budowlanych,
 • ograniczanie ryzyka nienależytego wykonania robót budowlanych przez Wykonawcę.

Inspektor Nadzoru Autorskiego

Projektant może zostać zobowiązany przez Inwestora lub organ wydający pozwolenie na budowę do pełnienia nadzoru autorskiego. Funkcja musi być wykonywana osobiście przez Projektanta i nie można odmówić jej przyjęcia. Sprawowanie nadzoru autorskiego, w przypadku żądania Inwestora, jest ustawowym obowiązkiem projektanta.

Nadzór autorski obejmuje całą inwestycję prowadzoną na podstawie jednego pozwolenia na budowę. W przypadkach uzasadnionych wysokim stopniem skomplikowania obiektu lub robót budowlanych bądź przewidywanym wpływem na środowisko organ wydający decyzję o pozwoleniu na budowę nakłada na Inwestora obowiązek zapewnienia nadzoru autorskiego. Jeżeli zobowiązanie takie zostało nałożone, skutkuje to skonkretyzowaniem obowiązku sprawowania nadzoru autorskiego w odniesieniu do określonego Projektanta, czyli autora projektu.

Nasi Projektanci są doświadczeni w pełnieniu funkcji Inspektora Nadzoru Autorskiego.

Wartość dowolnie wybranej usługi jest każdorazowo kalkulowana w sposób indywidualny.